Klachtenprocedure

IT-Score BV ontvangt zelden een formele klacht maar IT-Score BV heeft toch een procedure hiervoor. Uiteraard proberen we eerst een klacht informeel, zonder procedure op te lossen; u kunt uw opmerking telefonisch of via e-mail aan ons kenbaar maken en dan proberen wij u zo spoedig mogelijk te beantwoorden en met een oplossing te komen. In de uiterst zeldzame situatie dat de klacht niet informeel, zonder procedure is opgelost, dan dient u onderstaande klachtenprocedure te volgen. Uiteraard behandelen wij uw klacht in vertrouwen en in overleg met u proberen we tot een oplossing te komen.

Voor formele bezwaren over examens van NLQF-kwalificaties geldt een andere regeling, deze is te vinden in het daarvoor bedoelde examenreglement.Klachtenprocedure

IT-Score BV hanteert de volgende procedure:

1. Termijn indienen klacht
Dien een klacht over de uitvoering van de overeenkomst dienen tijdig, volledig en duidelijk omschreven in bij IT-Score BV. Onder 'tijdig' wordt verstaan 'binnen een redelijke termijn nadat de (aspirant-)cursist de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren'. Onder een redelijke termijn verstaan wij 6 weken na het evenement of voorval waarop ze betrekking hebben.Het niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de (aspirant-)cursist zijn of haar rechten verliest.

2. Kenbaarheid
Klachten kunnen per mail (klacht@it-score.nl) worden ingediend maar wij adviseren vanwege de bewijskracht ervan de klachten ook schriftelijk aan ons kenbaar gemaakt te worden via aangetekende post naar het adres:

IT-Score BV Geraniumveld 24 2914CK Nieuwerkerk aan den IJssel

De (aspirant-)cursist geeft gemotiveerd aan wat de inhoud van de klacht is. Ook vermeldt de (aspirant-)cursist, indien van toepassing de cursus (variant), de locatie en de naam van de docent om spoedige afhandeling te bevorderen.

3. Privacy
Een klacht behandelt IT-Score BV altijd vertrouwelijk.

4. Bevestiging klacht
IT-Score BV bevestigt binnen zeven werkdagen de ontvangst via e-mail aan de klager. Indien niet direct een oplossing geboden kan worden, zal tevens een indicatie worden gegeven van de termijn waarbinnen een nader onderzoek wordt gestart en de klacht behandeld zal worden. IT-Score BV streeft naar een afhandeling binnen tien werkdagen en zal het aangeven als het langer duurt.

5. Onderzoek klacht
IT-Score BV verplicht zich een nader onderzoek te starten naar de ingediende klacht en streeft ernaar om binnen een redelijke termijn maatregelen te kunnen treffen die voldoen aan de wensen van de klager.

6. Reactie op het onderzoek
IT-Score BV zal binnen de onder punt 4 gecommuniceerde termijn met klager corresponderen over de uitkomst van het onderzoek, het genomen besluit en eventuele vervolgacties. Klachten worden afgehandeld door de directie van de IT-Score BV.

7. Geschillenregeling
In het uiterst zeldzame geval dat de klacht niet in onderling overleg via deze procedure kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat vatbaar is voor onze geschillenregeling. Een onafhankelijke commissie zal het geschil behandelen.