Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en werkzaamheden van IT-Score B.V., handeldend onder de namen, Toetsmoment, Kennisscan en ITS-examenbureau

Artikel 1. Definities
Onderstaande definities hebben in deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst, in enkel- en in meervoud, telkens de onderstaande betekenis.
 1. Account: een persoonlijk account waarmee Opdrachtgever, of Medewerker, toegang krijgt tot een IT-Score applicatie.
 2. Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden;
 3. IT-SCORE: de besloten vennootschap IT-Score B.V. gevestigd aan Velduilland 4 te 2642 AM Pijnacker en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63388650;
 4. Toetsmoment.nl: de door IT-SCORE ontwikkelde webbased toetsapplicatie.
 5. Leermoment.nl: de door IT-SCORE ontwikkelde webbased e-learningapplicatie.
 6. een IT-Score applicatie: de door IT-SCORE ontwikkelde (webbeased) applicaties.
 7. Gebruiksvoorwaarden: de voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van een IT-Score applicatie;
 8. Intellectuele Eigendomsrechten: alle intellectuele eigendomsrechten en hiermee verwante rechten, zoals databankrechten, auteursrechten, modelrechten, naburige rechten, octrooirechten, handelsnaamrechten, merkrechten, alsmede domeinnamen en rechten op knowhow;
 9. Opdrachtgever: de partij met wie IT-SCORE een Overeenkomst gesloten heeft;
 10. Medewerker: de medewerker van Opdrachtgever die gebruik maakt van een IT-Score applicatie;
 11. Overeenkomst: de overeenkomst gesloten tussen IT-SCORE en Opdrachtgever strekkende tot levering en gebruik van een IT-Score applicatie;
 12. Partijen: IT-SCORE en Opdrachtgever;
 13. Persoonsgegevens: gegevens die direct of indirect herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon, zoals bedoeld in art. 1 sub a Wet bescherming persoonsgegevens.
 14. Randapparatuur: de door Opdrachtgever, of Medewerker van Opdrachtgever, gebruikte apparatuur om een IT-Score applicatie te gebruiken;
Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
 1. Aanvullingen en afwijkingen van de Algemene Voorwaarden en/of Overeenkomst zijn slechts van toepassing nadat deze schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen.
 2. Indien een bepaling uit de Algemene Voorwaarden strijdig blijkt te zijn met bepalingen uit de Overeenkomst, dan prevaleert de bepaling uit de Overeenkomst.
 3. IT-SCORE wijst de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever uitdrukkelijk af.
 4. Indien enige bepaling van de Overeenkomst of Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Overeenkomst of Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven. IT-SCORE zal de nietige c.q. vernietigde bepalingen vervangen door nieuwe bepalingen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.
Artikel 3. Offerte en uitvoering van de overeenkomst
 1. Een offerte van IT-SCORE is vrijblijvend en verplicht Opdrachtgever tot niets. Een offerte verliest haar geldigheid 30 kalenderdagen na de verzending door IT-SCORE.
 2. Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal IT-SCORE de IT-Score applicatie zo spoedig mogelijk uitvoeren en opleveren conform de Overeenkomst.
 3. IT-SCORE garandeert dat de IT-Score applicatie naar beste kunnen wordt uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
 4. Indien en voor zover een goede uitvoering van de IT-Score applicatie dit vereist, heeft IT-SCORE het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de werkzaamheden die derden in het kader van de Overeenkomst verrichten.
 5. Door IT-SCORE opgegeven termijnen van levering hebben, tenzij schriftelijk of per e-mail en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, steeds een indicatieve strekking.
Artikel 4. Toegang tot de IT-Score applicatie
 1. Een Account is nodig om gebruik te maken van de IT-Score applicatie. Na acceptatie van deze Algemene Voorwaarden en de Gebruiksvoorwaarden kan Opdrachtgever inloggen op de IT-Score applicatie.
 2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor zijn inloggegevens en dient deze strikt geheim te houden. IT-SCORE mag ervan uitgaan dat alles dat gebeurt vanaf het account na aanmelding met het gebruikersnaam en wachtwoord van Opdrachtgever, onder leiding en toezicht van Opdrachtgever gebeurt. Opdrachtgever is aansprakelijk voor al deze handelingen, tenzij hij bij IT-SCORE heeft gemeld dat een derde het wachtwoord kent.
 3. Indien Opdrachtgever weet, of behoort te weten dat inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient Opdrachtgever zo spoedig mogelijk het wachtwoord te wijzigen en IT-SCORE daarvan in kennis te stellen, zodat IT-SCORE gepaste maatregelen kan nemen.
 4. Opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, verantwoordelijk voor de Randapparatuur en het functioneren en onderhoud daarvan. Opdrachtgever zal zorg dragen voor de veiligheid, beschikbaarheid en compatibiliteit van de Randapparatuur. Daarnaast zal Opdrachtgever de Randapparatuur aanmelden bij IT-SCORE, zodat IT-SCORE de Randapparatuur kan autoriseren. IT-SCORE zal Opdrachtgever informeren over de systeemvereisten van de IT-Score applicatie.
 5. Om toegang te verkrijgen tot een IT-Score applicatie is een werkende internetverbinding benodigd. IT-SCORE levert, tenzij anders overeengekomen, deze verbinding niet. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor een werkende en stabiele internetverbinding tussen de Randapparatuur en de IT-Score applicatie.
 6. De Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op toegang tot en gebruik van een IT-Score applicatie. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de terhandstelling van de Gebruiksvoorwaarden aan haar Medewerkers.
Artikel 5. Koppeling met derden
 1. Partijen kunnen overeenkomen dat er een koppeling wordt gemaakt met het systeem van een derde. Voor zover niet anders overeengekomen geldt hetgeen hieronder bepaald is.
 2. Indien IT-SCORE nog geen koppeling heeft met de systemen van de derde of niet de door Opdrachtgever benodigde koppeling, dan is Opdrachtgever verantwoordelijk voor het verkrijgen van de benodigde gebruiksrechten (licentie). Opdrachtgever dient de derde te verplichten geen schade toe te brengen aan een IT-Score applicatie. Indien er toch schade wordt toegebracht dan dient deze vergoed te worden door Opdrachtgever.
 3. De koppeling kan de (technische en functionele) werking van een IT-Score applicatie beïnvloeden. Uiteraard spant IT-SCORE zich in om Opdrachtgever hier bij voorbaat voor te waarschuwen. Eventuele beïnvloeding van de werking van de IT-Score applicatie door de gemaakte koppeling, valt niet onder de verantwoording van IT-SCORE.
 4. Eventuele resultaats- en inspanningsverplichtingen welke rusten op IT-SCORE gelden niet ten aanzien van de koppeling dan wel het systeem van de derde waarmee gekoppeld is.
 5. De derde dient tenminste overeenkomstige beveiligingsmaatregelen te treffen zoals deze zijn overeengekomen door Partijen en opgenomen in een bewerkersovereenkomst.
 6. Het is de taak van de Opdrachtgever om Medewerkers te informeren over de uitwisseling van Persoonsgegevens en daar de benodigde toestemming voor te vragen. Dit geldt ook indien de koppeling reeds door IT-SCORE tot stand is gebracht en op verzoek van de Opdrachtgever is “aangezet”. Medewerkers dienen er bewust van te zijn dat er door een dergelijke koppeling informatiestromen beide kanten op kunnen bestaan.
Artikel 6. Beschikbaarheid en onderhoud
 1. IT-SCORE spant zich in om een IT-Score applicatie beschikbaar te houden maar kan geen ononderbroken beschikbaarheid garanderen.
 2. IT-SCORE onderhoudt een IT-Score applicatie actief om optimale dienstverlening en beschikbaarheid te bieden. Als IT-SCORE verwacht dat onderhoud een beperking van beschikbaarheid tot gevolg heeft zal IT-SCORE het onderhoud uitvoeren op een moment dat het gebruik van een IT-Score applicatie relatief laag is. Dit onderhoud wordt zo veel als mogelijk vooraf aangekondigd, maar onderhoud verband houdende met calamiteiten kan op ieder moment plaatsvinden zonder aankondiging vooraf.
 3. IT-SCORE zal zich inspannen om een IT-Score applicatie up-to-date te houden en haar kennis omtrent een IT-Score applicatie en haar functioneren op peil te houden, alsmede om daarover advies uit te brengen aan Opdrachtgever. Indien bepaalde updates of patches naar het oordeel van IT-SCORE een correcte werking van de IT-Score applicatie niet ten goede komt, is IT-SCORE gerechtigd deze niet te installeren.
 4. IT-SCORE zal zich voorts inspannen om door Opdrachtgever verzochte veranderingen en nieuwe functionaliteiten toe te voegen aan een IT-Score applicatie. IT-SCORE is te allen tijde gerechtigd dergelijke verzoeken te weigeren. Indien IT-SCORE deze accepteert, zijn de bepalingen uit de Overeenkomst daarop van overeenkomstige toepassing.
 5. Aan IT-SCORE gemelde storingen aan een IT-Score applicatie, bestaande uit het niet of niet naar behoren beschikbaar zijn van een IT-Score applicatie, zullen, tenzij anders overeengekomen, binnen bekwame tijd, doch uiterlijk binnen 24 uur na melding, onderzocht worden. Er is sprake van een storing indien een IT-Score applicatie langer dan 15 minuten niet beschikbaar is.
 6. Als na onderzoek blijkt dat de storing aan IT-SCORE , of diens leveranciers, te wijten is zal IT-SCORE de storing, tenzij anders overeengekomen, zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 24 uur verhelpen.
 7. Het niet voldoen aan de in dit artikel genoemde termijnen door IT-SCORE geeft Opdrachtgever het recht op een eenmalige schadevergoeding van ten hoogste € 500,- exclusief btw.
Artikel 7. Betalingsvoorwaarden
 1. Opdrachtgever betaalt IT-SCORE de prijs voor toegang tot een IT-Score applicatie zoals vermeld in de Overeenkomst.
 2. Alle prijzen zijn in euro’s en exclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 3. Ten aanzien van de door Opdrachtgever betaalde en/of verschuldigde bedragen, leveren de relevante documenten en gegevens uit de administratie van IT-SCORE volledig bewijs op, onverminderd het recht van Opdrachtgever tot het leveren van tegenbewijs.
 4. Alle facturen zullen door Opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de in de Overeenkomst en/of op de factuur vermelde betalingscondities. Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn 30 dagen na factuurdatum.
 5. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening of opschorting van enige betaling of verschuldigde bedragen, uit welke hoofde dan ook.
 6. Bij niet, of niet tijdige betaling door Opdrachtgever behoudt IT-SCORE zich het recht voor Opdrachtgever, waaronder begrepen haar Medewerkers, de toegang tot de IT-Score applicatie, al dan niet tijdelijk, te ontzeggen.
 7. Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is Opdrachtgever, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd. Indien Opdrachtgever na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan IT-SCORE de vordering uit handen geven, in welk geval Opdrachtgever naast het als dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot volledige vergoeding van alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder begrepen alle kosten van advocaten en externe deskundigen.
 8. Indien de kredietwaardigheid van Opdrachtgever daartoe aanleiding geeft, kan IT-SCORE nadere zekerheid verlangen bij gebreke waarvan hij de uitvoering van de Overeenkomst mag opschorten. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens haar aan IT-SCORE verstrekte gegevens, waarop IT-SCORE haar aanbieding baseert.
Artikel 8. Intellectuele Eigendomsrechten
 1. De Intellectuele Eigendomsrechten op een IT-Score applicatie (inclusief broncodes) en alle bijbehorende materialen berusten uitsluitend bij IT-SCORE en/of haar licentiegever(s). Slechts de (gebruiks-)rechten die haar bij Overeenkomst worden toegekend worden door Opdrachtgever verkregen, tenzij schriftelijk tussen Partijen anders is overeengekomen.
 2. Opdrachtgever zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de Intellectuele Eigendomsrechten van IT-SCORE en/of haar licentiegevers, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het zonder toestemming openbaar maken en/of verveelvoudigen van de IT-Score applicatie of haar inhoud (database(s)), het in licentie geven van de IT-Score applicatie aan derden, het verkopen van een IT-Score applicatie, en het registreren van domeinnamen, merken of termen voor (advertentie-of zoekmachine)diensten (zoals Google AdWords) die lijken op of identiek zijn aan enig teken waarop IT-SCORE en/of haar licentiegevers Intellectuele Eigendomsrechten kunnen doen gelden.
 3. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om (delen van) de IT-Score applicatie en bijbehorende materialen, op welke manier dan ook te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, of op enige andere wijze ter beschikking te stellen of voor enig ander doeleinde te gebruiken dan de in de Overeenkomst genoemde doeleinden, tenzij IT-SCORE daar toestemming voor heeft gegeven, of dwingend-rechtelijke regels anders bepalen.
 4. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent Intellectuele Eigendomsrechten uit de IT-Score applicatie en bijbehorende materialen te (laten) verwijderen of te (laten) wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van een IT-Score applicatie en bijbehorende materialen.
 5. Het is IT-SCORE toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de IT-Score applicatie en bijbehorende materialen. Indien IT-SCORE door middel van technische bescherming een IT-Score applicatie en bijbehorende materialen heeft beveiligd, is het de Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te (laten) verwijderen of te (laten) omzeilen.
Artikel 9. Licentie
 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is het recht tot gebruik van een IT-Score applicatie steeds voor de duur van de Overeenkomst, niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sub-licentieerbaar. IT-SCORE verleent een beperkt gebruiksrecht op een IT-Score applicatie. Er is geen sprake van verkoop van een IT-Score applicatie.
 2. Opdrachtgever zal de tussen Partijen overeengekomen beperkingen in het recht tot gebruik van een IT-Score applicatie steeds stipt naleven. Opdrachtgever is zich er van bewust dat schending van een overeengekomen gebruiksbeperking zowel een toerekenbaar tekortschieten in de nakoming van de Overeenkomst inhoudt alsook inbreuk op de Intellectuele Eigendomsrechten van een IT-Score applicatie vormt.
 3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, mag Opdrachtgever de IT-Score applicatie uitsluitend ten behoeve van zijn eigen bedrijf of organisatie gebruiken en uitsluitend voor het beoogd gebruik, zoals omschreven in de Overeenkomst.
 4. IT-SCORE behoudt zich het recht voor om (door een derde) te (laten) controleren of Opdrachtgever in overeenstemming met de toegekende rechten
 5. een IT-Score applicatie en bijbehorende materialen alsmede (ander) voorbereidend materiaal daarvan gebruikt. Opdrachtgever zal desgevraagd onverwijld haar volledige medewerking verlenen aan een door of namens IT-SCORE uit te voeren onderzoek betreffende het naleven door Opdrachtgever van de overeengekomen gebruiksbeperkingen. Opdrachtgever zal op eerste verzoek van IT-SCORE toegang tot haar gebouwen en systemen verlenen aan IT-SCORE of een door IT-SCORE ingeschakelde derde.
Artikel 10. Aansprakelijkheidsbeperking
 1. IT-SCORE aanvaardt wettelijke en contractuele verplichtingen tot schadevergoeding slechts voor zover dat uit dit artikel blijkt.
 2. IT-SCORE is slechts aansprakelijk jegens Opdrachtgever (a) in het geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, en dan uitsluitend voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie, of (b) in het geval van een aan IT-SCORE toerekenbare onrechtmatige daad waarbij schade of lichamelijk letsel aan personen is toegebracht.
 3. Voor zover voornoemde aansprakelijkheid niet kan worden uitgesloten is deze per gebeurtenis (een reeks opeenvolgende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis) beperkt tot de vergoeding van directe schade, tot maximaal het bedrag van de betaalde vergoedingen over de maand voorafgaande aan de schadeveroorzakende gebeurtenis. De aansprakelijkheid van IT-SCORE voor directe schade zal in totaal nooit meer bedragen dan de betaalde vergoedingen naar aanleiding van de factuur van IT-SCORE zoals in rekening gebracht bij Opdrachtgever ten behoeve van het gebruik van een IT-Score applicatie in de twaalf maanden voorafgaand aan de maand waarin de schadeveroorzakende gebeurtenis zich heeft voorgedaan, of indien dat niet redelijk is het bedrag dat ten hoogste door de aansprakelijkheidsverzekering van IT-SCORE vergoed wordt. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan alle schade bestaande uit:
  a) schade direct toegebracht aan fysieke, stoffelijke zaken (“zaakschade”);
  b) redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover betrekking hebbende op de directe schade zoals hier bedoeld is; en
  c) redelijke en aantoonbare kosten die Opdrachtgever heeft gemaakt ter voorkoming of beperking van de directe schade zoals in dit artikel bedoeld.
 4. De aansprakelijkheid van IT-SCORE voor indirecte schade is uitgesloten. Onder indirecte schade wordt verstaan alle schade die geen directe schade is en daarmee in ieder geval, maar niet beperkt tot, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Opdrachtgever, schade verband houdende met het gebruik van door Opdrachtgever voorgeschreven gegevens of databestanden, of verlies, verminking of vernietiging van gegevens of databestanden.
 5. De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van IT-SCORE.
 6. Tenzij nakoming door IT-SCORE blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van IT-SCORE wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst slechts indien Opdrachtgever IT-SCORE onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en IT-SCORE ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat IT-SCORE in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.
 7. Iedere vordering tot schadevergoeding door Opdrachtgever tegen IT-SCORE die niet door Opdrachtgever gespecificeerd en expliciet is gemeld, vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering.
 8. Partijen komen overeen dat artikel 6:271 van het Burgerlijk Wetboek en de uitwerking van het daar bepaalde in de volgende artikelen, zijn uitgesloten.
Artikel 11. Omgang met Persoonsgegevens
 1. De verantwoordelijkheid voor de Persoonsgegevens, die met gebruikmaking van een IT-Score applicatie worden verwerkt, ligt uitsluitend bij Opdrachtgever. Opdrachtgever garandeert dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de Persoonsgegevens niet onrechtmatig is en dat deze geen inbreuk maakt op enig recht van derden. Opdrachtgever garandeert naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens en andere toepasselijke wet- en regelgeving. Opdrachtgever vrijwaart IT-SCORE tegen elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze Persoonsgegevens.
 2. Opdrachtgever zal indien noodzakelijk met IT-SCORE een bewerkersovereenkomst sluiten ten behoeve van de verwerking van Persoonsgegevens middels een IT-Score applicatie.
 3. IT-SCORE zal geen Persoonsgegevens afkomstig van Opdrachtgever delen met derde partijen, tenzij dit voor de goede uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is, IT-SCORE daarvoor toestemming heeft verkregen van Opdrachtgever of daartoe verplicht is op grond van de wet.
Artikel 12. Duur en beëindiging
 1. Ieder der Partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de Overeenkomst wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst toe, indien de andere Partij, na een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn wordt gesteld voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de Overeenkomst.
 2. Indien Opdrachtgever op het moment van ontbinding, als bedoeld in het vorige lid, reeds prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn. Bedragen die IT-SCORE vóór de ontbinding heeft gefactureerd blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
 3. IT-SCORE komt de bevoegdheid tot gehele of gedeeltelijke opzegging toe, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, indien de Opdrachtgever, al dan niet voorlopig, surseance van betaling wordt verleend, indien het faillissement van Opdrachtgever wordt aangevraagd, indien de onderneming van Opdrachtgever wordt geliquideerd of beëindigd, anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen, of indien de beslissende zeggenschap over de onderneming van Opdrachtgever wijzigt.
 4. IT-SCORE zal wegens opzegging, ontbinding of andere wijze van beëindiging van de Overeenkomst nooit gehouden zijn tot restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot enige schadevergoeding. Het recht van Opdrachtgever tot gebruik van en toegang tot een IT-Score applicatie en/of het recht op onderhoud vervalt in geval van opzegging, ontbinding of andere wijze van beëindiging van de Overeenkomst, van rechtswege.
 5. Indien Opdrachtgever niet, niet volledig of niet tijdig voldoet aan haar verplichtingen onder de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden is IT-SCORE gerechtigd om, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten. Deze bepaling laat onverminderd het recht van IT-SCORE tot uitoefening van enig ander wettelijk en/of overeengekomen recht.
Artikel 13. Exit-regeling
 1. Bij het regelmatige einde van de Overeenkomst geldt de volgende exit-regeling:
 2. a) Op verzoek van Opdrachtgever levert IT-SCORE alle data van Opdrachtgever in een csv-bestand aan en wel aan Opdrachtgever. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de data en de geheimhouding daarvan.
  b) IT-SCORE kan een vergoeding vragen voor het aanleveren van de data. Deze kan bestaan uit de gewerkte uren en kosten voor het (digitaal of met gebruik van een digitale gegevensdrager) aanleveren van de data.
 3. Indien de Overeenkomst onregelmatig ten einde komt, geldt de exit-regeling zoals opgenomen in lid 1 van dit artikel niet.
 4. Indien er nog vorderingen van IT-SCORE op Opdrachtgever openstaan, dan dienen deze eerst voldaan te worden alvorens IT-SCORE zal meewerken aan de in lid 1 geformuleerde exit-regeling. De voornoemde vorderingen hoeven nog niet opeisbaar te zijn.
Artikel 14. Geheimhouding
 1. Partijen dragen er zorg voor dat alle over en weer ontvangen gegevens, waarvan zij weten of redelijkerwijs behoren te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. Gegevens zijn in ieder geval vertrouwelijk, indien zij als zodanig door Partijen zijn aangeduid of wanneer het gaat om de inhoud van de databases van IT-SCORE , waaronder begrepen toets en/of examenvragen en de daarbij behorende antwoorden en feedback.
 2. Opdrachtgever is ermee bekend dat de ter beschikking gestelde programmatuur en andere materialen, waaronder mede begrepen het voorbereidend materiaal, vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van IT-SCORE kunnen bevatten. IT-SCORE is ermee bekend dat Opdrachtgever vertrouwelijke informatie met behulp van de IT-Score applicatie kan verwerken.
 3. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Partijen zullen Partijen de informatie die haar ter beschikking staan, niet buiten het kader van hetgeen in de Overeenkomst is toegestaan, aan derden ter beschikking stellen en/of aan personeel en/of derden bekend maken, voor zover dit niet nodig is voor het verrichten van de overeengekomen prestaties. Partijen zullen de vertrouwelijke gegevens enkel gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze verstrekt zijn.
 4. Partijen zullen haar personeel, waaronder maar niet beperkt tot Werknemers, deze geheimhoudingsverplichtingen opleggen en garanderen de naleving daarvan.
Artikel 15. Overmacht
 1. IT-SCORE is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.
 2. Onder overmacht wordt onder meer, maar uitdrukkelijk niet beperkt tot, verstaan overmacht van toeleveranciers van IT-SCORE , overheidsmaatregelen, elektriciteitsstoringen, storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, oorlog, werkbezetting, staking, algemene vervoersproblemen en de niet-beschikbaarheid van één of meer personeelsleden.
 3. Indien de overmachtssituatie langer dan negentig (90) dagen duurt, zijn ieder der Partijen gerechtigd om de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden.
Artikel 16. Toepasselijk recht
 1. Op de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen IT-SCORE en Opdrachtgever mochten ontstaan, zullen, indien niet in der minne geschikt, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar IT-SCORE gevestigd is.
 3. Partijen zijn slechts gerechtigd rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande toestemming van de andere partij. Echter, zonder toestemming van Opdrachtgever is het IT-SCORE toegestaan haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een moeder-, zuster- of dochtermaatschappij.
Artikel 17. Wijziging Algemene Voorwaarden
 1. IT-SCORE behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen geldt ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen na bekendmaking van de wijziging per elektronische berichtgeving aan Opdrachtgever.
 3. Indien Opdrachtgever een wijziging van de Algemene Voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de Overeenkomst opzeggen tegen de eerstvolgende eerste dag van een kalendermaand.
 4. Wijzigingen van ondergeschikt belang en wijzigingen vanwege een wetswijziging kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Bij voornoemde wijzigingen is IT-SCORE niet verplicht om ze vooraf bekend te maken. Deze wijzigingen geven ook geen recht tot opzeggen zoals beschreven in lid 3 van dit artikel.
 5. Overdracht van de Overeenkomst aan een derde is niet toegestaan dan met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij. De toestemming zal niet op onredelijke gronden worden onthouden. Er mogen voorwaarden worden gesteld aan de overdracht.